We hebben op school een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid op school. De MR bestaat momenteel uit vier ouders en vier personeelsleden.
– Marcel Postma
– Jikke Elbert
– Garrelt Perdok
– Barry Bronsema
– Margriet Huizinga-Siertsema
– Cora Wieringa

De MR geeft advies en beslist mee over zaken die van belang zijn voor onze school. Voor de bevoegdheden, taken en rechten van de MR verwijzen we naar het reglement van de MR. Deze is verkrijgbaar bij de secretaris Barry Bronsema: barrybronsema@marenland.org.

Kindcentrum Qworzo valt onder Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. De GMR is een overkoepelende raad voor alle scholen/kindcentra van Marenland. In de GMR worden alle scholen/kindcentra vertegenwoordigd door ouders en personeelsleden. De GMR praat en beslist mee over onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen/kindcentra.