Kindcentrum Qworzo kan door haar aanpak en werkwijze vrijwel ieder kind passend onderwijs bieden, maar in sommige situaties is een kind geholpen met extra externe ondersteuning. In dat geval kunnen we een beroep doen op de regeling passend onderwijs zoals deze bij Stichting Marenland (het bevoegd gezag van de school) is ingericht.

Vanaf 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Dat betekent onder andere dat reguliere en speciale scholen samenwerken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen, scholen een zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld moet zorgen voor een passende plek als sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind) en scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken aan een integrale leerlingondersteuning. Binnen Marenland zijn verschillende voorzieningen in het kader van passend onderwijs waar wij gebruik van kunnen maken. Voorbeelden zijn het Regionaal Expertise Team Noordkwartier Marenland en de Junior Masterclass. Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen we naar de website van Marenland: http://www.marenland.org/onderwijs/passend-onderwijs/

Het schoolondersteuningsplan (SOP) is te vinden onder het kopje: Documenten

“Voor rekenen werken we op de computer met Gynzy. Ik vond dat moeilijk. Van de meester hoefde ik niet alles te doen. Hij bedacht een andere manier om het mij te leren.”