Binnen Kindcentrum Qworzo werken we bewust met een multidisciplinair team. We maken gebruik van het feit dat iedereen een eigen talent en specialiteit heeft. In een unit werken altijd minimaal twee beroepskrachten.

Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is zij adviseur van de medezeggenschapsraad, bewaker van het leerproces (in het belang van alle leerlingen) en helpdesk bij problemen.

Intern begeleider

De intern begeleider coacht/begeleidt leerkrachten bij leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Daarnaast biedt de intern begeleider ondersteuning bij de analyse en interpretatie van opbrengsten. Wat doen we goed en wat kunnen we in ons onderwijs nog verbeteren?

Leerkrachten

De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven. Maar daarnaast zijn leerkrachten ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld door het voeren van leergesprekken en door te observeren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling, onderzoeken zij waar de obstakels zitten en maken ze (eventueel samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn daarnaast de contactpersonen voor de ouders. Een aantal leerkrachten heeft een specifieke taak binnen de organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, onderwijskundige ontwikkeling, cultuur of bewegend leren.

Vakspecialisten

Voor vakken als muziek en beeldende vorming worden op projectbasis vakdocenten ingehuurd. We zetten structureel een vakleerkracht lichamelijke oefening en een godsdienstleerkracht voor de facultatieve lessen godsdienstonderwijs in.

Onderwijsondersteunende medewerkers

Dit zijn pedagogisch medewerkers en onderwijs- en klassenassistenten. Ze ondersteunen de leerkracht en de kinderen bij hun werkzaamheden. Ook werken zij met kleine groepen kinderen, bijvoorbeeld om bepaalde leerstof te oefenen. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol bij het welzijn en de persoonsvorming van kinderen.

Ondersteunend personeel

De conciƫrges assisteren bij diverse werkzaamheden. Ook helpen ze bij de voorbereidingen van activiteiten en verrichten ze, waar mogelijk, klein onderhoud. Binnen Qworzo is ook een schoonmaakster werkzaam die dagelijks na schooltijd de school schoonmaakt.

 

Volgens kinderen is een Qworzomeester of -juf iemand die: Goed kan uitleggen, behulpzaam is, jou snapt, een praatje met je maakt (ook over andere dingen dan school), rekening met je houdt als je ergens last van hebt, grappig is, gezellig is, spelletjes doet met de klas, zorgt voor een goede sfeer (goed oplet of iedereen blij is en niemand buiten de groep valt), zorgt voor rust in de klas en streng is als dat nodig is (je mag niet zomaar alles).